БЕСПОВРАТНА ИСПОРУКА КУКУРУЗА ЗА УЗГАЈИВАЧЕ МЛЕЧНИХ КРАВА

краве

Влада Републике Србије расписала је Јавни позив који се односи на бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза као помоћ пољопривредним произвођачима - узгајивачима млечних крава.  Бесповратна испорука се односи на примарну производњу млека. У питању је помоћ за регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава. Под млечном кравом се подразумева свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку
објављивања јавног позива.

Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који:
1. је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу за текућу годину;
2. је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана пољопривредног газдинства;
3. није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
4. је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину.

Поступак остваривања овог права се покреће подношењем Пријаве. Уколико се објекат за држање животиња налази на територији коју својим радом покрива Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ужице Пријава се подноси ПССС Ужице. У птању су територије града Ужица и општина: Чајетина, Пожега, Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Прибој и Пријепоље.

Уз образац Пријаве доставља се и следећа документација:
1) извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају (сточни фонд). Овај Извод издаје подручна јединица Управе за трезор у којој је регистровано пољопривредно газдинство;
2) списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба. Сва документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Документи не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве.

Рок за подношење Пријаве је од 11. новембра до 23. новембра 2022. године.

Образац пријаве са целокупном документацијом доставља се ПССС Ужице у затвореној коверти са назнаком имена И презимена, адреса пребивалишта подносиоца пријаве, контакт телефоном и напоменом: “ Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава”, препорученом пошиљком на адресу: ПССС Ужице, ДимитријаТуцовића 125А, Ужице. Кад се пријава заврши, формираће се ранг листа. На основу Јединствене ранг листе, ПССС подносиоцу пријаве издаје потврду о испуњености услова за остваривање права на помоћ.

Потврда ће садржати одобрену количину меркантилног кукуруза до највише 240 кг по једној млечној крави. Потврде се издају по редоследу са ранг листе, а до утрошка укупне количине меркантилног кукуруза (15.000т).
Преузимање меркантилног кукуруза вршиће се на паритету утоварено у возило узгајивача, а трошкове превоза меркантилног кукуруза сноси узгајивач млечних крава.

Више информација сви заинтересовани могу добити на телефон 031/513-754.ПССС Ужице