ИСТИЧЕ РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА

порез

Рок за плаћање прве рате пореза на имовину је 14. фебруар, подсећа градска секретарка за јавне приходе у Београду Виолета Нићифоровић. Рок је прописан Законом о порезима на имовину, тако да важи за целу Србију.

Порез на имовину прикупљају локалне самоуправе и измирује се у четири рате: прва до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа и четврта рата се плаћа до 14. новембра.

Имајући у виду да рок за плаћање прве аконтативне рате на име годишњег пореза на имовину за 2022. годину доспева 14. фебруара, то јест на дан када надлежни орган ради, рок за плаћање пореза се не помера, нагласили су из Секретеријата за јавне послове.

Закон о порезима на имовину, прописује обавезу аконтационог плаћања пореза на имовину у висини обавезе за последње тромесечје претходне фискалне године све до добијања решења о утврђивању пореза за текућу фискалну годину.

Уколико постоји разлика за уплату између утврђеног пореза решењем за текућу годину и аконтационо плаћеног пореза на имовину, обавеза је да се разлика плати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза.

Поштовањем наведених рокова за уплату пореза на имовину не обрачунава се камата за неблаговремено плаћене или неплаћене порезе, тако да момент достављања решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину нема последица на грађане.

Порез на имовину физичких лица може се платити и у мањем броју рата од законом прописаних, укључујући и плаћање утврђеног пореза ођедном, до доспелости пореске обавезе за свако тромесечје.