Јавни позив за достављање предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури

министарство култ

Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, расписан је 10. 11. 2022. године и трајаће закључно са даном 9. децембра 2022. године. ( Јавни позив објављен је у данашњем издању дневног листа Вечерње новости и у току дана биће окачен на интернет страницу Министарства културе). Како би цео поступак спровели што ефикасније даћу вам још мало важних напомена.
 
1.    Од данас можете да примате захтеве од свих заинтересованих уметника, стручњака у култури, који репрезентују ваше подручје културе. Регистар репрезентативних удружења у култури се налази на сајту Министарства културе и сви добро знате са којим сте удружењем репрезентативни у сваком подручју културу. Напомињем постоји у неким подручјима и само једно репрезентативно удружење.
2.    Репрезентативна удружења у року од 30 дана дужна су да образложе све захтеве које приме и закључно са 9. децембром 2022. године, пошаљу Министарству културе попуњени формулар за пријаву који се налази у прилогу овог мејла, заједно са  образложеним предлогом за доделу Признања. Ако једно подручје у култури, репрезентују два репрезентативна удружења у култури, образложени предлог се усваја након одржане заједничке седнице тих удружења и након тога доставља Министарству. (дакле један формулар попуњавају оба репрезентативна удружења у култури који репрезентују то подручје и потписују га оба заступника удружења)
За свако подручје културе у току године репрезентативна удружења у култури могу да предложе највише три уметника, односно стручњака у култури. Ако се за једно подручје културе буду предложила 4 и више лица, таква пријава сматраће се недопуштеном, биће одбачена без улажења у меритум!
3.    Уз формулар и образложени предлог, Министарству ћете поднети и сва акта која се траже у Јавном позиву (Листу награда и признања, коју доносе удружења на заједничкој седници; кратку биографију предложеног кандидата; образложену оцену вредности доприноса у култури).

 
На основу члана 14. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16 - исправка, 6/20, 47/21  и  78/21) и члана 5. Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина („Службени гласник РС“, број: 11/20)