Нови правилник у школама као одговор на насиље и кризне ситуације

u

Министарство просвете саопштило је да је у циљу унапређивања поступања школа у области заштите од насиља и реаговања у кризним ситуацијама изменило и допунило Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Министарка просвете Славица Ђукић Дејановић изјавила је да се упркос томе што се кризне ситуације у школама не могу предвидети, може радити на оснаживању запослених да реагују тако да се ублаже последице кризе по физичко и ментално здравље ученика и запослених, објављено је на сајту ресорног министарства. Славица Ђукић Дејановић је објаснила да су се запослени у образовним установама у поступању у кризним околностима до сада водили приручником који је дефинисао одређене ситуације и препоруке за поступање запослених. Међутим, након трагичних мајских догађаја, како је додала, неопходно је било прецизирати и формализовати поступање, дефинисати нове кризе и унапредити процедуре поступања у њима.

Измењеним правилником је предвиђено да школе имају тим за кризне догађаје, који је подтим, тј. део тима за заштиту од насиља, као и програм поступања установе у кризним догађајима, који се израђује као обавезни и саставни део програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Дефинисане су и кризе које на директан или индиректан начин могу да погоде школску заједницу, као и кораци поступања у време и након догађаја. Објашњена је и улога чланова тима за кризне ситуације, као и укључивање и сарадња са другим институцијама и установама из спољашње мреже заштите (полиција, Хитна помоћ, ватрогасци, здравствени и социјални системи и др.).

„Овако прецизирано поступање и улоге омогућавају боље реаговање, извесност и једнообразност поступања установа. У циљу оснаживања запослених за поступање у кризним догађајима припремљен је и приручник са смерницама и препорукама за организовање рада након кризног догађаја, као и смерницама за комуникацију са ученицима, родитељима, запосленима”, рекла је министарка Ђукић Дејановић и најавила обуке за запослене на ову тему. Поред тога, појачана је улога тима за заштиту од насиља, који сада може да процењује да ли је неопходно да се током трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик удаљи из школе, што у складу са новом мером из Закона о основама система образовања и васпитања износи најкраће пет радних дана, а најдуже до окончања поступка.

„Тим то чини уважавајући ризике, досадашње понашање ђака и изречене мере, последице и околности ситуације, безбедност, узраст и развојне карактеристике детета”, изјавила је министарка просвете и додала да су појашњене и процедуре поступања када су деца са сметњама у развоју и инвалидитетом учесници насилних ситуација, јер процедуре морају уважити ниво развоја детета.

Прецизирано је и поступање у ситуацијама када ученици врше било који облик насиља према запосленима. Измене Правилника о поступању у одговору на насиље, злостављање и занемаривање додатни акценат стављају на превентивне активности у школи које укључују и родитеље и запослене, обавезу стручног усавршавања запослених, али и боље планирање програма заштите на основу анализе стања, актуелних потреба установе и евалуације резултата претходног програма заштите, што је препорука Државне ревизорске институције.

Поједине измене се односе на поступања у ситуацијама дигиталног насиља и ситуацијама сумње или сазнања о трговини људима. У израду овог подзаконског акта, поред надлежних институција, били су укључени и представници репрезентативних синдиката, струковних удружења психолога и педагога, као и стручна јавност, наведено је у саопштењу.