Отворена врата за будуће ђаке војних школа

војска

Вој­не шко­ле – Вој­на ака­де­ми­ја, Вој­на гим­на­зи­ја и Сред­ња струч­на вој­на шко­ла „1300 ка­пла­ра” – да­нас ће отво­ри­ти сво­ја вра­та, од 10 до 13 са­ти, свим за­ин­те­ре­со­ва­ним уче­ни­ци­ма основ­них и сред­њих шко­ла и њи­хо­вим ро­ди­те­љи­ма ко­ји же­ле да се из пр­ве ру­ке упо­зна­ју с на­став­ним пла­ном и про­гра­мом, сме­штај­ним и спорт­ским ка­па­ци­те­ти­ма као и усло­ви­ма кон­кур­са и про­це­ду­ра­ма за упис у вој­не шко­ле у школ­ску 2023/2024. го­ди­ну. Кон­курс за упис у Вој­ну ака­де­ми­ју, Вој­ну гим­на­зи­ју и Сред­њу струч­ну вој­ну шко­лу „1300 ка­пла­ра” би­ће отво­рен од 15. фе­бру­а­ра, а бу­ду­ћи кан­ди­да­ти и кан­ди­дат­ки­ње мо­ћи ће да под­не­су при­ја­ве до 31. мар­та ове го­ди­не. Ак­ци­ја „Отво­ре­на вра­та” ор­га­ни­зо­ва­ће се сва­ке су­бо­те до 25. мар­та, као при­ли­ка да бу­ду­ћи сту­ден­ти и сред­њо­школ­ци са­гле­да­ју мо­гућ­но­сти и пред­но­сти обра­зо­ва­ња у вој­ним шко­ла­ма, са­оп­шти­ло је Ми­ни­стар­ство од­бра­не.


(Фото Министарство одбране Републике Србије)