ПАКЕТИ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

јсо

Како би се унапредила спремност локалних самоуправа за управљање ванредним ситуацијама, Стална конференција градова и општина (СКГО) ће у наредном периоду доделити пакете подршке, у оквиру пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“, који финансира Влада Шведске. У току трајања овог пројекта, који ће СКГО реализовати до 2025. године, одређене локалне самоуправе добиће директну помоћ у јачању њихове отпорности и спремности да се суоче са потенцијалним претњама.

Пакет подршке у области смањења ризика од катастрофа, чији је циљ оснаживање система у целости, укључује рад на унапређењу планске документације, затим система цивилне заштите, едукацију повереника цивилне заштите и свих категорија становништва, како у процесима превентивног деловања и планирања, тако и у пословима реаговања.

Милош Алавања, стручни сарадник за управљање кризама и ванредним ситуацијама у СКГО, истакао је да је у тим ситуацијама од суштинског значаја укљученост шире друштвене заједнице у процесе препознавања и дефинисања ризика, као и вођење рачуна о потребама различитих осетљивих категорија становништва.

Будући да је друштво врло рањиво на природне непогоде, основни циљ управљања ванредним ситуацијама је да поступање у случају катастрофе учини организованим и ефикасним. Ради се, заправо, о систематском процесу који укључује предвиђање, планирање, координацију и контролу“, сматра Милош Алавања.

Кроз активности овог пројекта биће креиран Водич за израду планских докумената (Процена ризика, Планови заштите и спасавања, План смањења ризика), који ће помоћи локалним самоуправама да на прави начин организују своје деловање у области смањења ризика од катастрофа. При изради поменутих планских докумената, циљ је подизање свести свих учесника у систему смањења ризика од катастрофа о значају транспарентног и инклузивног приступа који поштује принципе родне равноправности и људских права.

У претходној фази пројекта, СКГО је учествовао у припреми легислативног оквира, који је укључивао израду Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, као и низ подзаконских аката. Рад на унапређењу поменутих планских докумената довешће до потпуније примене тог Закона на нивоу локалне самоуправе.

Активности пројекта биће даље усмерене на јачање кризне комуникације у оквиру локалне самоуправе, као и међу свим службеницима у систему смањења ризика од катастрофа. У новој фази пројекта, за службенике на овим пословима биће организоване акредитоване обуке на тему кризне комуникације и цивилне заштите. Функционисање система у локалној самоуправи зависи и од сарадње и комуникације са суседним градовима и општинама, стога ће и у овој фази пројекта акценат бити на међуопштинској сарадњи.