Почела израда националног програма за спречавање ширења неплодног земљишта

Министарство заштите животне средине почело је са израдом Нацрта националног акционог програма (НАП) за борбу против (дезертификације) ширења сувог и неплодног земљишта и последица суша на територији Србије.

Циљ је да се јасно одреди шта све доприносе том проблему у нашој земљи а затим утврде практичне мере неопходне за борбу против ширења неплодног тла и последица суше, објавило је данас Министарство заштите животне средине на свом сајту.

Одредбама Закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци („Службени гласник РСˮ – мeђународни уговори, број 102/07), утврђено је да су Стране Конвенције дужне да припреме националне акционе програме. Циљ ових програма је да идентификују чиниоце који доприносе дезертификацији и практичне мере неопходне за борбу против дезертификације и ублажавања последица суше, као и да одреде одговарајуће улоге владе, локалних заједница и корисника земљишта и расположиве потребне ресурсе.

За потребе израде Нацрта НАП-а, Министарство заштите животне средине је образовало Радну групу за израду Националног акционог програма за борбу против дезертификације и деградације земљишта према Конвенцији Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци (UNCCD). Радну групу чине представници релевантних државних органа и организација, научних и стручних институција и организација цивилног друштва, који ће обезбедити релевантне информације и податке из делокруга надлежности институција које представљају, што ће стручно допринети самом процесу израде Нацрта НАП-а.