Расписана два јавна позива за подстицај запошљавања у општини Чајетина

Национална служба за запошљавање и општина Чајетина расписују два јавна позива незапосленима


Национална служба за запошљавање и општина Чајетина расписују Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2024. години и Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2024. години. 
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Ужице - испостава Чајетина са местом пребивалишта у општини Чајетина  и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, чије седиште мора бити на подручју општине Чајетина.
Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 19.07.2024. године.

Мера стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за које је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено законом или правилником.
Мера се реализује без заснивања радног односа.
У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у занимању за које су стекла одређену врсту и ниво квалификације или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.
Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми и Ромкиње.
Национална служба меру финансира у трајању:
-    до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
-    до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
-    до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31. октобра  2024. године. 
Све информације заинтересовани могу добити у Националној служби Филијали Ужице - испостава Чајетина, преко Позивног центра телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs